Световен ден на трудовата безопасност

По традиция на 28 април Международната организация на труда (МОТ) отбелязва Световния ден за безопасност и здраве при работа.

WMD-2018

През настоящата година особен акцент се поставя върху безопасността на младите работници и прекратяване експлоатацията на деца.

По света се трудят над 540 милиона лица на възраст от 15 до 24 години, съставляващи над 15% от работещите. У нас те са близо 150 000.

Трудовите злополуки при тях са с над 40% повече, отколкото при работещите на възраст над 25 години.

Много фактори могат да увеличат уязвимостта на младите хора към рисковете, свързани с безопасността и здравето на работното място, например:

  • физическия и психологическия им етап на развитие,
  • липсата на трудов опит;
  • липсата на обучение;
  • ограничената осведоменост за рисковете, свързани с работата.

Както знаем, у нас детският труд е забранен, а заетите лица, които не са навършили пълнолетие, съгласно трудовото ни законодателство подлежат на специална закрила.

Rabotesti

Нека да отбележим, че по данни на НОИ през изтеклата 2017 г. в България са регистрирани над 2300 трудови злополуки, пряко свързани с работното място и трудовия процес, от които 79 са с фатален изход.

Сред основните причини, довели до тежки последици, са падане от височина, премазване / притискане / смачкване, поражение от електрически ток и др.

Наша обща цел е през настоящата година техният брой да бъде по-малък.