Експлозивна атмосфера

Експлозивна атмосфера

В настоящата статия ще ви запозная с една специфична опасност, която може да възникне при работа – образуването на т.н. „експлозивна атмосфера“.

В много предприятия широко приложение намират газообразните горива – природен газ, газ пропан-бутан… Известно е, че при определени условия след смесването им с атмосферния въздух те могат да причинят експлозия. По-малко известно е, че експлозия може да възникне и при работа в запрашена среда. Това зависи от използваните материали и технологични процеси.

Експлозивна атмосфера – определение.

Съгласно приложимите нормативни документи „Експлозивна атмосфера е смес на въздух с възпламеними вещества под формата на газове, пари, аерозол или прах при атмосферни условия, в която след запалване започва разпространяване на горенето в неизразходваната смес“.

Важните моменти тук са:

 • наличие на възпламеними вещества;
 • работа с тези вещества при атмосферни условия;
 • наличие на запалване.

Под „възпламенимо вещество“ следва да разбираме материали, които могат да формират експлозивна атмосфера, освен ако предварително проучване на техните свойства не покаже, че при смесването им с въздуха те не са способни сами по себе си да разпространят експлозия.

Запалване може да се получи вследствие на атмосферна активност (светкавици), ползване на открит огън (заваряване, рязане на метали, пушене…), механично генерирани искри при на удар (например с чук върху метал), електрически искри от неизправни ел.съоръжения, наличие на висока повърхностна температура (например върху нагрят детайл), електростатичен разряд и много други.

Регламентирано е и понятието “Потенциално експлозивна атмосфера”. Потенциално експлозивна атмосфера означава атмосферата, която може да стане експлозивна вследствие на местни и работни условия.

Експлозивна атмосфера – нормативни изисквания.

Основният нормативен документ, регламентиращ изискванията за осигуряване на безопасност при работа в такава среда или възможност за възникването й е НАРЕДБА № 11 oт 27.12.2004 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера.

Тази наредба е издадена на основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда и въвежда изискванията на ДИРЕКТИВА 1999/92/ЕО от 16 декември 1999 година относно минималните изисквания за подобряване защитата на здравето и безопасността на работниците в потенциален риск от експлозивни атмосфери.

Класификация на местата, където може да възникне експлозивна атмосфера.

Местата, където може да възникне такава атмосфера, се делят на две групи: опасни и неопасни.

Опасните места от своя страна се класифицират в зони.

 • Ако запалимите вещества са газове, пари или аерозоли, те попадат в три зони, обозначени като  0, 1, 2.
 • Ако запалимите вещества са горими прахове, те се класифицират също в три зони с обозначения 20, 21, 22.

Класифицирането е задължение на работодателя. Както се досещате, то трябва да се документира. В коя зона попада дадено място зависи от честотата и продължителността на случаите на възникване на експлозивна атмосфера.

Характеристиката за отделните зони може да се види от следната таблица:

Зони на експлозивна опасност

От тук следва, че в зони 0 и 20 има най-голяма опасност от възникване на експлозивна атмосфера.

Задължения на работодателя.

Наредба 11 регламентира основните задължения на работодателите за осигуряване на безопасност и здраве при работа.

Ето някои от тях:

 • Предприемане на технически и / или организационни мерки за предотвратяване образуването на такава атмосфера, предотвратяване на възпламеняването на експлозивната атмосфера и намаляване на опасните последици от експлозия.
 • Оценяване на специфичните рискове, пораждани от експлозивна атмосфера, като се отчита вероятността за възникване на атмосферата, вероятността за наличие на източници на запалване, състояние на работното оборудване, обхватът на очакваните последици и др.
 • Класифициране на опасните места по зони и документиране на тази класификация.
 • Маркиране с предупреждаващ знак „Ex” на входовете на местата, където може да възникне експлозивна атмосфера в такова количество, което да застраши здравето и безопасността на работещите.

Знак експлозивна опасност

 • Провеждане на подходящо обучение за предпазване от експлозия на ангажирания персонал. Това обучение трябва да се документира.
 • Осигуряване на подходящо работно облекло, изработено от материали, не предизвикващи електростатични разряди, които биха могли да възпламенят експлозивната атмосфера.
 • Осигуряване подаването на визуален и / или звуков предупредителен сигнал в местата, където това е необходимо. Така работещите ще могат да напуснат опасните зони преди да се достигнат условията за експлозия.

Изпълнението на тези задължения често е обект на проверки от контролните органи.

Разработване на вътрешнофирмена документация.

Тази документация е задължителна и включва:

 • Правила за предпазване от експлозия. Работодателят има задължението да ги разработи, утвърди и поддържа актуални. Те удостоверяват, че рисковете са оценени, предвидени са необходимите мерки за осигуряване на безопасност и здраве при работа, рисковите места са класифицирани по зони и са взети мерки за безопасната експлоатация на работните места и оборудване.
 • Писмени инструкции. Работата в места, класифицирани като опасни, се извършва в съответствие с писмени инструкции, утвърдени от работодателя.

Тук трябва да припомня, че изискванията към конструкцията и изпълнението на електрическите уредби до голяма степен зависят от средата, в която те ще се експлоатират.

Нормативната уредба по пожарна безопасност и в частност Наредба Iз-1971 от 29.10.2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар поставя местата, в които може да се образува експлозивна атмосфера, в отделна група „Експлозивна опасност“. При тях има специфични високи изисквания както към монтираното / използваното електрооборудване (в т.ч. електроинструменти), така и към обозначаването на входовете им със специален знак – Място от група „Експлозивна опасност“ + съответната зона.

Място от група експлозивна опасност

Съоръжения, предназначени за работа в условия на експлозивна атмосфера.

Трябва да знаем, че съоръженията (машини, апарати, инструменти, електрически табла и т.н.), предназначени за експлоатация в експлозивна атмосфера се различават от обикновените. Изискванията към тях са много по-високи и те трябва да отговарят на специални условия.

Дефинират се две групи такива съоръжения:

 • „Съоръжения от I група“ означава съоръженията, предназначени за използване в подземните части на рудници, както и в надземните части на тези рудници, където може да има наличие на метан (газ гризу) и / или горим прах.

В тази група се включват съоръжения от категории M 1 и M 2:

Категория М 1 обхваща съоръжения, които трябва да остават функциониращи в експлозивна атмосфера, дори и в случаите на авария.

Съоръженията от категория М 2 трябва да се изключват от захранването при появата на експлозивна атмосфера.

 • „Съоръжения от II група“ включва съоръженията, предназначени за използване на други места, където може да се образува експлозивна атмосфера.

Тук има три категории – 1, 2 и 3.

Съоръженията от категория 1 осигуряват необходимото ниво на защита, дори и в случаите на авария. Предназначени са за използване в места, в които експлозивна атмосфера (образувана от смес на въздуха с газове, пари, аерозоли или от праховъздушна смес) присъства постоянно, за дълъг период или често.

Тези от категория 2 са предназначени за използване в места, в които има вероятност да се образува експлозивна атмосфера от газове, пари, аерозоли или от праховъздушна смес.

А съоръженията от категория 3 са предназначени за използване в места, в които няма вероятност да се образува експлозивна атмосфера от газове, пари, аерозоли или от праховъздушна смес, или ако има такава, тя е в редки случаи и само за кратък период от време.

Оттук следва, че съоръжения от категория 1 могат да се използват в зони 0, 1 и 2 (20, 21, 22), тези от категория 2 – в зони 1 и 2 (21 и 22), а от актегория 3 са подходящи само за зони 2 (22).

Маркировка на съоръженията, предназначени за работа в условия на експлозивна атмосфера.

Как да разпознаем, че например една ръчна дрелка или фенерче с батерии могат да се използват безопасно при наличие на експлозивна атмосфера?

Съоръженията, електрооборудването, електроинструментите и т.н. за работа в такава среда имат специална маркировка.

Тази маркировка изглежда доста… страшно. Включва различни елементи, регламентирани в стандартите ATEX и IECEx.

На примерната маркировка по-горе виждаме знака за европейско съответствие (CE) и четирицифрен номер за нотифициращ орган (ХХХХ), специална маркировка (символ епсилон + x), обозначаваща съответствие с приложимата европейска директива, група на оборудването (в случая – II), категория на оборудването (2), среда за използване (G за газ, D за прах) и други специфични характеристики.

Накратко – ако не откривате аналогична маркировка върху изделието, то не е предназначено за работа в среда на експлозивна атмосфера!

В заключение – неприятните изненади, които може да ни донесе експлозивната атмосфера, са много. Често експлозия може да възникне в места, където най-малко очакваме. Просто защото не познаваме достатъчно добре спецификата на материалите, с които работим.

Знаете ли, че такива опасни материали могат да бъдат например прахове от въглища, памук, какао, пшенично брашно, соя, тютюн, нишесте и други подобни с определена концентрация?

Дори и 5% съдържание на природен газ във въздуха на затворено помещение са фатални при наличие на източник на запалване! А такъв източник може да бъде дори и искрата статично електричество при събличане на дреха, произведена от изкуствена материя…

Още полезни статии ще намерите в рубриката “Нашите публикации”. Отделете време и за тях 🙂