Декларация по член 15 от ЗЗБУТ

Декларация по член 15 от ЗЗБУТ

В началото на всяка година ръководителите на много предприятия започват да изпитват притеснения. Защото пак трябва да й обърнат специално  внимание. Да я огледат отгоре до долу, да я барнат тук-там. А в някои случаи да я изработят напълно. Хм… Досадна е… Голяма е… Не търпи възражения…

Но коя е? Секретарката Фани с късата поличка? Ох, де да беше тя!

SW-4

Готвачката Грета с омазнената престилка? Хайде бе! Хигиенистката Минка с мократа бърсалка? Студенооооо, студено…

Тя – това е декларацията по член 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ). По-точно – декларацията по чл.15, ал.1.

Какво представлява декларацията по член 15 от ЗЗБУТ?

Това е подробен документ – моментна снимка на дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) във фирмата. Обхваща всички аспекти на трудовата безопасност. Информацията от тези декларации се ползва от Инспекциите по труда, ГИТ и Министерството на труда и социалната политика за изготвяне на анализи и обобщени доклади относно прилагането на европейските директиви за безопасност и здраве при работа. Декларирането е от полза и за работодателите, тъй като при изготвянето й добиват представа за цялостната картина относно условията на труд в предприятията. (Купили сме толкова каски!? И никой не ги носи?)

ЛПС - каска

Кой подава декларация по член 15 от ЗЗБУТ?

Май е по-лесно да се отговори кой не подава такава декларация… Накратко – подава се от юридически и физически лица, които самостоятелно наемат работещи или ползват такива от предприятия за временна заетост. Ако нямате наети лица или работите сами за своя сметка, декларация не се подава.

Тоест ако пека закуски сам, пека и си свиркам, но ако съм назначил съпругата и сина във фирмата – ще трябва да отделя време за попълването и подаването й. Също и ако работя за своя сметка, но в съдружие с други…

OBZR-1

Кога се подава декларация по член 15 от ЗЗБУТ?

Ежегодно от 01.01 до 30.04. Декларацията трябва да съдържа данните за предходната година (т.е. промените в данните през 2018г. се включват в декларацията, подавана през 2019г.).

Декларации подават:

  • новоразкритите фирми (юридически / физически лица и т.н.);
  • тези, при които има промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране (например увеличен е броят лица, работещи в рискова среда или на открито, възникнали са нови опасности и рискове, променена е дейността и др.).

До 2017г. се декларираше дори и липсата на промяна чрез т.н. “Уведомление”. За щастие, от 2018г. това изискване отпадна.

Инструктаж-дл.лице

Съдържание на декларацията по член 15 от ЗЗБУТ.

За непопълвалите декларация по чл. 15 досега, предлагам кратка екскурзия в дебрите й.

Затегнете коланите… потегляме!

Раздел 1Данни за работодателя – наименование, седалище, управляващ, лице за контакти…

Раздел 2:  Данни за предприятието – наименование, ръководител, дейности съгласно Класификатора на икономическите дейности (КИД 2008), поделения, средносписъчен брой на персонала, брой лица под 25г., над 55г., с намалена работоспособност, работни места за трудоустрояване, брой лица, ползващи безплатна храна, намален работен ден…

Op-4

Раздел 3:  Организация и управление на БЗРдлъжностно лице по БЗР, учреден КУТ / ГУТ, осигурено обслужване от служба по трудова медицина (СТМ), внедрена система за управление на БЗР, дейности по ликвидиране на опасности при аварии, пожарна безопасност, обучения и инструктажи, медицински прегледи

Раздел 4:  Условия на труд, свързани с осъществяване на трудовата дейност.

Част 1:  Работни места и условия на труд – брой работни места (вкл. подвижни, надомни…), работни места на открито (под земята, във въздуха…), работа на смени (нощен труд, на разположение…), опасности и рискове (прах, химични агенти, шум, вибрации, физическо натоварване, микроклимат, електрически ток, СПО…).

KUT-9

Част 2:  Лични предпазни средства – брой работни места, на които се ползват ЛПС (за защита на главата, крайниците, очите, слуха, защитни колани, въжета…), проведено обучение за ползване на ЛПС…

Част 3:  Ръчна работа с тежести – брой изложени лица, наличие на оценка на риска, предприети мерки, осигурени средства, медицинска оценка…

Част 4:  Работа с видеодисплеи – оценка на риска, брой работещи лица, осигурен медицински преглед, осигурени средства за корекция на зрението…

Office

Част 5:  Шум – оценка на риска, вид на шума, брой изложени на шум лица, предприети мерки за избягване / намаляване на риска, осигурено здравно наблюдение…

Част 6:  Вибрации – оценка на риска, брой изложени на вибрации лица, предприети мерки за избягване / намаляване на риска, осигурено здравно наблюдение…

Част 7:  Физиологичен режим на труд и почивка – въведен ли е ФРТП, брой лица, ползващи различните видове почивки, осигурени места за почивка…

R-tel-6

Част 8:  Знаци и сигнали за безопасност – имате ли знаци за безопасност, съответстват ли на изискванията в Наредба РД-07/8, мерки за правилното им възприемане…

PB-2

Това е… но не съвсем!

Следват няколко приложения за различни специфични групи предприятия / дейности:

Приложение 1: за строители / монтажници и проектанти;

Приложение 2: за предприятия, произвеждали, използвали или съхранявали през годината вредни и опасни химични агенти над 1 тон, и / или мутагени и канцерогени, и / или азбест;

Опасни химични агенти

Приложение 3: за предприятия, където се извършват работи в потенциално експлозивна атмосфера;

Приложение 4: за сондажни работи или добив на подземни богатства;

Приложение 5: за минни предприятия.

Миньор

Как се попълва декларацията по член 15 от ЗЗБУТ?

Запасявате се с много търпение! Предварителната подготовка е от голямо значение.

Ако фирмата ви има компетентно длъжностно лице по БЗР, можете да отдъхнете. Ако няма – търсете съдействие от обслужващата ви служба по трудова медицина (СТМ).

Самото въвеждане става в Информационната система на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”.

Влизате в  “Информационна система на ИА ГИТ“.

Избирате “Създаване и подаване на декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ”.

И… попълвате информацията. Екран след екран, раздел след раздел.

Тук следва да уточня, че в актуалния електронен образац, която се попълва, преди данните за работодателя се въвеждат данни за заявителя. В цитираната по-долу Наредба 3 от 23.02.2010г., регламентираща попълването на декларацията, такава информация не се изисква. Повече по тази тема вижте в публикацията ми “Отново за декларацията по член 15 от ЗЗБУТ”.

В декларацията и приложенията към нея верните твърдения се маркират (отбелязват), а в текстовите полета се вписват коректно данни, факти и обстоятелства.

Декларация по член 15 от ЗЗБУТ

Не е задължително попълването да става “на един дъх”. Можете по всяко време да изтеглите на компютъра си файл с въведеното до момента, а след това да заредите записа и продължите нататък. Запазете този файл – ще ви потрябва и за следващата година!

Как се подава попълнената декларация по член 15 от ЗЗБУТ?

Това става:

  • на хартиен и електронен носител в териториалната Дирекция „Инспекция по труда” по седалище и адрес на управление на предприятието;
  • по електронен път (необходим е универсален електронен подпис).

Стрес

 Не чакайте последния момент !

Нормативни изисквания към декларацията по член 15 от ЗЗБУТ.

Обнародвана е специална Наредба № 3 от 23 февруари 2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Тя включва вида / съдържанието на декларацията. За препоръчване е предварително да подготвите всички изискващи се данни и едва след това да преминете към електронното им попълване.

Бонус за по-любознателните – подробна информация и указания за попълването на декларацията по чл. 15 от ЗЗБУТ е налична на сайта на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”  на този адрес.

Още по темата:

COVID-19 и декларацията по чл. 15 от ЗЗБУТ

Отново за декларацията по член 15 от ЗЗБУТ

В раздел “Нашите публикации” ще намерите още много полезни материали.
Наминавайте понякога 🙂