Пожарна безопасност

Основен елемент за осигуряването на здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ) е пожарната безопасност (ПБ). Тя никак не е маловажна – един бързо разпространяващ се пожар в голяма сграда може да отнеме не един и два живота. Особено ако не знаем как да се предпазим…

PB==

За повечето от хората осигуряването на пожарна безопасност се изчерпва с поставянето на пожарогасители и схеми за евакуация.
Реално защитата от пожари включва спазването на много правила и нормативни изисквания – като се започне от конструкцията на сградите, изискванията към машини, оборудване, електроинсталации… и се завърши със системите за контрол и подготовката за действие на персонала.

Как възниква пожарът?

Нагледно това се изобразява чрез т.н. “триъгълник на пожара”.
PB-1
Пожар / запалване възниква при едновременното наличие на три фактора:
гориво – вещество, което може да гори;
кислород – вещество, поддържащо горенето;
висока температура – горимото вещество да бъде нагрято до температура на запалване.
Оттук следва правилото за съхранение на горимите вещества далеч от възможни източници на висока температура / запалване.

Нормативни изисквания.

Основните нормативни документи са:
Наредба № Із-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар.  Това е библията на пожарникарите. Съдържа над 660 члена, приложения и регламентира класификацията на строежите, изискванията към строителните конструкции, сградните инсталации, електрическите уредби, към различните обекти в зависимост от предназначението им…
Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.  Тя урежда организацията по спазване на правилата и нормите по пожарна безопасност, както и правилата при експлоатация на сгради, съоръжения, поддръжка на технически инсталации и др.
Можете да ползвате безплатно актуално копие на тази наредба в нашия ЗБУТ – Хипермаркет.

PB-2

За по-специфичните дейности и условия на работа са разработени и други нормативни документи, например Наредба № 8121з-968 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи.

Пожарна безопасност – откъде да започнем?

Организацията на дейностите по ПБ е задължителна за всеки обект.
Съгласно текст в Наредба 8121з-647 под “обект” се разбират недвижими имоти, в т.ч. поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в тях, съоръжения, инсталации и преместваеми обекти с гъвкаво покритие.

PB-3

На първо място трябва да е ясно кой отговаря за дейностите по пожарната безопасност. Ако обектът е малък (в него пребивават временно или постоянно не повече от 50 души), това може да е собственикът или ръководителят му. Ако е по-голям – длъжностно лице, определено със заповед.
Какво да правим, ако обектът е шивашко предприятие и сред 70-те шивачки няма компетентно лице? Тогава можете да наемете външен изпълнител (т.н. търговец по пожарна безопасност, притежаващ съответното разрешение).

PB-4

Трябва да се разработят някои документи: вътрешни правила / инструкции за осигуряване на пожарна безопасност, план за действие на персонала при гасене на пожар, план за евакуация… Съдържанието на последния е точно описано в приложение към Наредба 8121з-647.
В зависимост от характера на обекта / предприятието се издават заповеди относно:
– забранените места за пушене и ползване на открит огън;
– редът за ползване на отоплителни уреди и съоръжения;
– редът за извършване на огневи работи (заваряване, работа с абразивни инструменти или горелки…);

ФРС - шум

– редът за проверка на пожарогасителите и другите средства за пожарогасене и известяване (ако има такива)…
Списъкът е дълъг, включва дори и заповед за реда за събиране и отстраняване на горимите отпадъци, както и на остатъчните продукти от печките с твърдо гориво (уви, не всеки ползва парно и климатик)…

PB-6

Пожарна безопасност – класификация на обектите.

НАРЕДБА № Із-1971 класифицира строежите в класове и подкласове в зависимост от пожарната им опасност.
Например сградите за обществено обслужване в областта на културата и спорта са клас Ф2, (кинозали; концертни, оперни, театрални и други подобни зали са подклас Ф2.1); магазини, ресторанти, храмове и т.н. са клас Ф3, училища, административни и аналогични сгради са клас Ф4, а производствените, складовите и други сходни сгради са клас Ф5.

За да засиля интригата ще спомена, че от своя страна производствените сгради, площадки и др. от клас Ф5 се делят и на категории – Ф5А, Б, В, Г, Д…  Имате цех за студена обработка на метали? Той е категория Ф5Д. В същата категория са и цеховете за преработка на месо, риба, млечни продукти, плодове и зеленчуци… Автосервиз – Ф5В

По отношение на електрическите уредби и инсталации  строежите се определят в три групи:
– с нормална пожарна опасност;
– с повишена пожарна опасност (при наличие на горими прахове или течности…);
– с експлозивна опасност (възникваща поради възможно отделяне / изтичане на горими газове, аерозоли или прах…).

Кой трябва да извърши / документира класификацията? Собственикът / ползвателят на обекта при спазване на нормативните изисквания! Това не е задължение на органите по ПБЗН (е, при добро желание може да ви консултират, но отговорността е ваша). Ако материята ви е чужда, по-добре е да потърсите консултант.
И още нещо – входовете на помещения в обекти от подкласове на функционална пожарна опасност Ф5.1 и Ф5.2 задължително се обозначават със специални табели. Обозначават се и местата с повишена пожарна опасност и експлозивна опасност.

PB-7

Пожарна безопасност – осигуряване на средства за гасене.

На пръв поглед всичко е ясно – купуваме няколко по-евтини пожарогасителя и сме в ред. Но на практика нещата са (доста) по-сложни…
В “библията” НАРЕДБА № Із-1971 има специален раздел (Приложение 2 към чл. 3, ал. 2), където подробно е описано какви средства за пожарогасене трябва да си осигурите в зависимост от обекта ви. (Повече подробности ще намерите в публикацията “Избор на пожарогасители за конкретно помещение”).
Например в помещения за шлифоване и полиране на изделия от дървесина от подклас Ф5.1 на всеки 150 кв.м. трябва да имате един прахов пожарогасител 6 кг с прах АВС и един пожарогасител на водна основа 9 литра за пожари клас А.

PB-8

Ако се трудите в цех за студена обработка на метали, там на всеки 300 кв.м. площ трябва да се поставени един пожарогасител с въглероден диоксид 5 кг и един пожарогасител на водна основа 9 литра за пожари клас В.

PB-9

За шивашки цех с площ до 500 кв.м. (Ф5.1) пожарна безопасност се осигурява с два прахови пожарогасителя 6 кг с прах АВС, един пожарогасител с въглероден диоксид 5 кг и един пожарогасител на водна основа 9 литра за пожари клас А.
Дори и във фургон или офис-контейнер трябва да поставите един прахов пожарогасител 6 кг с прах АВС…
Големите фирми с пожароопасни производства няма да се разминат само с пожарогасители – наредбата указва в кои случаи да се изградят пожароизвестителни и / или пожарогасителни инсталации.

Пожарна безопасност – обслужване на средства за гасене.

Закупили сме пожарогасители, но това не е достатъчно. Не се допуска да ги сложим под мивката или в гардероба и… да ги забравим.
Съгласно нормативните изисквания:
– обикновените пожарогасители с обща маса до 18 кг се монтират така, че горната част на пожарогасителя да е на разстояние не повече от 1,5 м над пода;
– пожарогасители с обща маса, по-голяма от 18 кг (с изключение на возимите видове), се монтират така, че горната част на пожарогасителя да е на разстояние не повече от 1,0 м над пода;

PB-10

разстоянието между дъното на пожарогасителите, монтирани на конзоли или стойки, и пода е не по-малко от 3 см.
Допуска се поставяне в специални затворени шкафове за пожарогасители.
Местата на пожарогасителите се обозначават.

PB-11

Ако имате повече от 5 пожарогасителя, определено със заповед лице от фирмата ви трябва да ги проверява ежемесечно.  Гледа се дали пломбите са цели, дали не е празен (чрез претегляне на ръка), дали срокът на проверка не е изтекъл съгласно маркировката на стикера, наличие на визуални повреди, включително по шланга и накрайника, показание на манометъра / индикатора (ако има такъв).
Резултатите от проверката се записват в дневник.

PB-12

Техническото обслужване, презареждането и хидростатичното изпитване на устойчивост на налягане на пожарогасителите е регламентирано в стандарти и се извършват от търговци, получили разрешение за осъществяване на тази дейност. Ваше задължение е да следите срока на следваща проверка (маркиран е на стикера) и занесете пожарогасителите при търговеца.
Наредбата дава и изискванията към пожарогасителните и пожароизвестителните уредби. Накратко – и за тяхната поддръжка трябва да имате сключен договор с външна фирма.

Пожарна безопасност – важни правила и съвети.

Осигуряването на пожарната безопасност в обектите не е задача само на отговорното лице.
Всеки работещ трябва да поддържа работното си място в пожаробезопасно състояние:
– да се пуши на определените места;

PB-13

– електрическите уреди да се изключват в края на работния ден;
– да се спазват задължителните отстояния между ел. нагревателните прибори и другите горими предмети в работилницата или офиса;
– леснозапалими течности и материали да се съхраняват на специални обезопасени места;
– коридорите и другите пътища за евакуация да не се блокират с ненужни мебели и едрогабаритни предмети;
–  достъпът до местата с противопожарни съоръжения да е безпрепятствен.
Персоналът трябва да е обучен за ползване на средствата за първоначално гасене. На теория нещата изглеждат лесни, но на практика… Добрият работодател задължително организира проиграване на действия при пожар в реални условия – например запалване на нафта в метална тава на двора и гасене с пожарогасител.

PB-14

При пожар органите на ПБЗН изискват най-напред да позвъните на тел. 112, а след това да предприемате други действия.
Ако пожарът е в начален стадий, опитайте да го гасите с наличните средства.
За задействане на пожарогасителя:

  1. издърпайте блокиращият щифт и скъсайте пломбата;
  2. насочете накрайника в основата на огъня;
  3. натиснете ръкохватката.

PB-15-1

Не използвайте пожарогасител на водна основа за гасене на ел. уреди или ел. табла под напрежение!
Ако вече е късно – евакуирайте се по най-прекия (и най-безопасен!) маршрут до определения сборен пункт.

PB-16

Не забравяйте да оповестите работещите в сградата за пожара! А веднага след евакуацията –  да проверите дали всички са налице…

Още по темата:

Ползване на пожарогасител.

В заключение – полезно видео от противопожарна тренировка с евакуация и демонстрации за работа с различни видове пожарогасители.

Темата ви е заинтригувала? Посетете специализирания сайт “Пожарна безопасност за начинаещи“. Има какво още да научите!

Табела-ЗБУТ-Пожар