Полезна информация накратко

Замисълът на тази страничка е малко по-специален. В нея ще ви запознавам накратко с информация за промени в нормативни актове, на които не съм се спрял в нарочна публикация. И … не само с това. Казано накратко, това е страничка с продължение. Сериал без край. Вярвам, че ще ви бъде от полза! Най-новото ще помествам най-отгоре – така ще го откривате по-лесно. Ще се постарая да му отделям място и във фейсбук-страницата на „ЗБУТ за начинаещи“.

 

13.05.2021г.

Измененията и допълненията в Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите вече са факт – обнародвани са в Държавен вестник, бр. 37 / 07.05.2021г.

Повече информация ще намерите в сайта ми „Пожарна безопасност за начинаещи“.

А актуализираното копие на Наредба № 8121з-647 от 2014 г. можете да ползвате в секция „Нормативни документи“ на нашия „ЗБУТ – Хипермаркет“.

===================

15.04.2021г.

ИА “ГИТ” информира, че Фирмите, притежаващи електронен подпис от доставчика „Информационно обслужване“ АД, издаден или подновен през 2021 г., е възможно да срещнат затруднения с подаването на декларациите по чл. 15 от Закона за здравословните и безопасни условия на труд по електронен път поради актуализация на сертификатите.

Очаква се процесът по актуализация да приключи най-късно до 20.04.2021 г.
Не са установени проблеми с подаването на декларацията с електронни подписи, издадени от други доставчици.

===================

11.03.2021г.

В портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикуван за обсъждане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

Някои акценти:

– Съгласно действащата редакция на чл. 34, ал. 1, т. 4, по време на експлоатация на обектите не се разрешава поставяне на горими материали по пътищата за евакуация. Обаче не са регламентирани конкретни изисквания относно разполагането в коридорите на детски градини, ясли, училища и центрове за подкрепа за личностно развитие на метални ученически или детски шкафчета, които са негорими, но тяхното съдържание включва горими материали (дрехи, учебници, раници и др.). Сега се въвеждат правила за поставянето на такива шкафчета.

– Изрично се указва, че пожарогасителите, пожарните кранове и т.н. трябва да са поддържани и обслужени през целия експлоатационен срок на обекта.

Шахтите и въздухопроводите за скари, фритюрници и други подобни също ще трябва да се почистват от сажди и отлагания в началото на отоплителния период и периодично при необходимост.

С всички предлагани промени можете да се запознаете ТУК.

Срокът за представяне на мнения и препоръки е до 19.03.2021г.

===================

23.12.2020г.

След някои важни и широко коментирании промени в Кодекса на труда, малко преди празниците отново „пипнаха“ този нормативен документ. Това стана чрез Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (обн. ДВ, бр. 109 / 22.12.2020г.).

Измененията засягат чл. 158, регламентиращ отпуска по време на военна служба.

Накратко:

– Ако активната служба в доброволния резерв продължава повече от 25 календарни дни (досега този срок бе 15 календарни дни), работникът или служителят има право на два календарни дни неплатен отпуск преди заминаването и два дни след завръщането;

– За времето на изпълнение на срочна служба в доброволния резерв работникът или служителят има право на два календарни дни неплатен отпуск преди заминаването и два дни след завръщането.

===================

08.12.2020г.

С § 89 от Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност е направена поредна промяна в Кодекса на труда. Обнародвана е в Държавен вестник, бр. 104 / 08.12.2020г.

Промяната засяга допълнителните условия за работещите по трудово правоотношение в държавната администрация и в частност случаите, когато се получава / не се получава възнаграждение.

Новият текст на чл. 107(2) гласи: Служителят може да участва като представител на държавата или общината в органите на управление или контрол на юридическите лица, създадени със закон, в съвети, комитети, одитни комитети, комисии, работни или експертни групи, органи на управление или контрол на фондове, сметки и други, които не са юридически лица, за което не получава възнаграждение. Служителят може да участва като представител на държавата или общината в органите на управление или контрол на търговските дружества с държавно или общинско участие в капитала, на държавните предприятия, създадени със специални закони на основание чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, както и в органите на управление или контрол на дъщерните им дружества, за което получава възнаграждение.

Влиза в сила от 12.12.2020г.

=============

24.11.2020г.

Коронавирусът стана причина и за първата промяна в Наредба № 5 от 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска.

Добавена е нова т. 3 към чл. 11, ал. 2 със съдържание: „3. при извънредна епидемична обстановка”.

Напомням, че чл. 11 регламентира кога трябва да се извърши преразглеждане на оценката на риска.

Промяната е обнародвана в Държавен вестник, бр. 100 / 24.11.2020г. чрез изменение на заключителните разпоредби на друг нормативен акт (в случая – $14 от Наредба № 4 от 14 октомври 2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа).

В същия брой на ДВ се правят изменения и на цитираната по-горе Наредба № 4 от 14 октомври 2002 г. С тях можете да се запознаете ТУК.

=============

18.11.2020г.

В бр. 98 / 17.11.2020г. на Държавен вестник е обнародван Закон за изменение и допълнение на закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците.

Създава се нова алинея 3 към чл. 7, с изискване за преминаване към надомна работа или работа от разстояние на близки контактни на потвърден случай на COVID-19:

Работник или служител, който е близък контактен по смисъла на акт на орган по чл. 61 от Закона за здравето на потвърден случай на COVID-19, преминава към работа от разстояние или надомна работа, ако работата позволява това, за определения в акта срок, като писмено декларира пред работодателя, съответно органа по назначаване настъпилото обстоятелство. Условията и редът за преминаване, изпълнение и контрол се определят със заповед на работодателя или органа по назначаване.

=============

01.11.2020г.

На портала за обществени консултации на Министерски съвет на 31.10.2020г. е предложен за обсъждане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 14.10.2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа.

Предлагат се промени в Приложение 1 и Приложение 2 във връзка с изменения в европейски директиви. Добавени са определен брой биологични агенти, вкл. „коронавирус 2, свързан с тежък остър респираторен синдром“ или накратко  „SARS-CoV-2“.

Срокът на обсъждането е до 13.11.2020г.

Линк към страницата за обсъждане.

=============

В бр. 66 / 24.07.2020г. на Държавен вестник е обнародвано изменение на чл. 8 от Наредба за организацията на работната заплата.

Съгласно това изменение за всеки отработен нощен час или за част от него между 22,00 ч. и 6,00 ч. на работниците и служителите се заплаща допълнително трудово възнаграждение за нощен труд в размер не по-малък от 0,15 на сто от минималната работна заплата, установена за страната, но не по-малко от един лев.

Изменението влиза в сила от 01.01.2021г.

=============

С Постановление № 130 от 18 юни 2020 г. за допълнение в Наредбата за работното времепочивките и отпуските се добавя нова алинея 4 към чл. 42:
“Размерът на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск по чл. 224, ал. 1 от КТ се определя пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж в предприятието към деня на прекратяването на трудовото правоотношение.”
Постановлението е обнародвано в Държавен вестник, бр.56 от 23 Юни 2020г.