Полезна информация накратко

Замисълът на тази страничка е малко по-специален. В нея ще ви запознавам накратко с информация за промени в нормативни актове, на които не съм се спрял в нарочна публикация. И … не само с това. Казано накратко, това е страничка с продължение. Сериал без край. Вярвам, че ще ви бъде от полза! Най-новото ще помествам най-отгоре – така ще го откривате по-лесно. Ще се постарая да му отделям място и във фейсбук-страницата на „ЗБУТ за начинаещи“.

23.12.2020г.

След някои важни и широко коментирании промени в Кодекса на труда, малко преди празниците отново „пипнаха“ този нормативен документ. Това стана чрез Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (обн. ДВ, бр. 109 / 22.12.2020г.).

Измененията засягат чл. 158, регламентиращ отпуска по време на военна служба.

Накратко:

– Ако активната служба в доброволния резерв продължава повече от 25 календарни дни (досега този срок бе 15 календарни дни), работникът или служителят има право на два календарни дни неплатен отпуск преди заминаването и два дни след завръщането;

– За времето на изпълнение на срочна служба в доброволния резерв работникът или служителят има право на два календарни дни неплатен отпуск преди заминаването и два дни след завръщането.

===================

08.12.2020г.

С § 89 от Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност е направена поредна промяна в Кодекса на труда. Обнародвана е в Държавен вестник, бр. 104 / 08.12.2020г.

Промяната засяга допълнителните условия за работещите по трудово правоотношение в държавната администрация и в частност случаите, когато се получава / не се получава възнаграждение.

Новият текст на чл. 107(2) гласи: Служителят може да участва като представител на държавата или общината в органите на управление или контрол на юридическите лица, създадени със закон, в съвети, комитети, одитни комитети, комисии, работни или експертни групи, органи на управление или контрол на фондове, сметки и други, които не са юридически лица, за което не получава възнаграждение. Служителят може да участва като представител на държавата или общината в органите на управление или контрол на търговските дружества с държавно или общинско участие в капитала, на държавните предприятия, създадени със специални закони на основание чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, както и в органите на управление или контрол на дъщерните им дружества, за което получава възнаграждение.

Влиза в сила от 12.12.2020г.

=============

24.11.2020г.

Коронавирусът стана причина и за първата промяна в Наредба № 5 от 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска.

Добавена е нова т. 3 към чл. 11, ал. 2 със съдържание: „3. при извънредна епидемична обстановка”.

Напомням, че чл. 11 регламентира кога трябва да се извърши преразглеждане на оценката на риска.

Промяната е обнародвана в Държавен вестник, бр. 100 / 24.11.2020г. чрез изменение на заключителните разпоредби на друг нормативен акт (в случая – $14 от Наредба № 4 от 14 октомври 2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа).

В същия брой на ДВ се правят изменения и на цитираната по-горе Наредба № 4 от 14 октомври 2002 г. С тях можете да се запознаете ТУК.

=============

18.11.2020г.

В бр. 98 / 17.11.2020г. на Държавен вестник е обнародван Закон за изменение и допълнение на закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците.

Създава се нова алинея 3 към чл. 7, с изискване за преминаване към надомна работа или работа от разстояние на близки контактни на потвърден случай на COVID-19:

Работник или служител, който е близък контактен по смисъла на акт на орган по чл. 61 от Закона за здравето на потвърден случай на COVID-19, преминава към работа от разстояние или надомна работа, ако работата позволява това, за определения в акта срок, като писмено декларира пред работодателя, съответно органа по назначаване настъпилото обстоятелство. Условията и редът за преминаване, изпълнение и контрол се определят със заповед на работодателя или органа по назначаване.

=============

01.11.2020г.

На портала за обществени консултации на Министерски съвет на 31.10.2020г. е предложен за обсъждане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 14.10.2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа.

Предлагат се промени в Приложение 1 и Приложение 2 във връзка с изменения в европейски директиви. Добавени са определен брой биологични агенти, вкл. „коронавирус 2, свързан с тежък остър респираторен синдром“ или накратко  „SARS-CoV-2“.

Срокът на обсъждането е до 13.11.2020г.

Линк към страницата за обсъждане.

=============

В бр. 66 / 24.07.2020г. на Държавен вестник е обнародвано изменение на чл. 8 от Наредба за организацията на работната заплата.

Съгласно това изменение за всеки отработен нощен час или за част от него между 22,00 ч. и 6,00 ч. на работниците и служителите се заплаща допълнително трудово възнаграждение за нощен труд в размер не по-малък от 0,15 на сто от минималната работна заплата, установена за страната, но не по-малко от един лев.

Изменението влиза в сила от 01.01.2021г.

=============

С Постановление № 130 от 18 юни 2020 г. за допълнение в Наредбата за работното времепочивките и отпуските се добавя нова алинея 4 към чл. 42:
“Размерът на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск по чл. 224, ал. 1 от КТ се определя пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж в предприятието към деня на прекратяването на трудовото правоотношение.”
Постановлението е обнародвано в Държавен вестник, бр.56 от 23 Юни 2020г.