ЗБУТ - Хипермаркет

ЗБУТ – хипермаркет

Добре дошли в ЗБУТ – хипермаркет – вашият безплатен магазин за подаръци 🙂

ЗБУТ – Хипермаркет е нашата електронна библиотека, в която безплатно можете да ползвате копия на нормативни документи, ръководства, помагала и др.

Няма да забравя как в отминалите студентските години един от преподавателите ми провеждаше изпити по неговия предмет. Всички учебници, записки, справочници и други помощни материали се поставяха на масата. Докато развивахме писмено изтеглените въпроси, имахме възможност да ги ползваме свободно. За разлика от колегите му, неговата философия беше: “Инженерът не трябва да зубри! Той трябва да мисли, да знае, че дадена информация съществува, къде да я търси и как да я ползва”.

Това в пълна степен важи и за трудовата безопасност. Съществуват десетки закони, наредби, правилници и други документи, които трудно се побират в главата на човек. Текстовете им са пръснати на много места във виртуалното пространство. За да ви улесня, тук съм подбрал основните от тях.

Считайте, че са подарък – можете да ги ползвате (четете, сваляте…) напълно безплатно.

Хипермаркет - банер

Най-новите / последно актуализираните нормативни и други документи са обозначени в зелено.

За получаване на подаръка ползвайте линковете по-долу.

1. ЗБУТ – хипермаркет / Секция “Нормативни документи”:

 • Кодекс на труда (последна актуализация – ДВ 109 / 22.12.2020г.)  [Линк за безплатно ползване]
 • Закон за здравословни и безопасни условия на труд (последна актуализация – ДВ 97 / 05.12.2017г.)  [Линк за безплатно ползване]
 • Наредба № 3 от 19.04.2001г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място (последна актуализация – ДВ 40 / 18.04.2008г.)  [Линк за безплатно ползване]
 • Наредба № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове (последна актуализация – ДВ 102 / 22.12.2009 г.)  [Линк за безплатно ползване]
 • Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска (последна актуализация – ДВ 100 / 24.11.2020 г.)  [Линк за безплатно ползване] 
 • Наредба № 6 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (последна актуализация – ДВ 70 / 26.08.2005г.)  [Линк за безплатно ползване]
 • Наредба № 7 от 23.09.1999г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (последна актуализация – ДВ 95 / 29.11.2016г.)  [Линк за безплатно ползване]
 • Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и / или добавки към нея (последна актуализация – ДВ 1 / 03.01.2006 г.) [Линк за безплатно ползване]
 • Наредба № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа (последна актуализация – ДВ 54 / 15.06.1999г.) [Линк за безплатно ползване]
 • Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (последна актуализация – ДВ 25 / 30.03.2010г.)  [Линк за безплатно ползване]
 • Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места (последна актуализация – ДВ 63 / 01.08.2014г.)  [Линк за безплатно ползване]
 • Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа (последна актуализация – ДВ 46 / 23.06.2015г.) [Линк за безплатно ползване]
 • Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (последна актуализация – ДВ 37 / 07.05.2021 г.)  [Линк за безплатно ползване]
 • Наредба за безплатното работно и униформено облекло (последна актуализация – ДВ 9 / 28.01.2011г.)  [Линк за безплатно ползване]
 • Наредба за трудоустрояване (последна актуализация – ДВ 17 / 28.03.2014 г.)  [Линк за безплатно ползване]
 • Наредба за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията (последна актуализация – ДВ 58 / 13.07.2018 г.)  [Линк за безплатно ползване]
 • Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки (последна актуализация – ДВ 28 / 04.04.2017г.)  [Линк за безплатно ползване]
 • Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V (последна актуализация – ДВ 73 / 20.08.2013 г.)  [Линк за безплатно ползване]

2. ЗБУТ – хипермаркет / Секция “Ръководства и добри практики”:

3. ЗБУТ – хипермаркет / Секция “Полезна информация”:

 

Очаквайте още полезни неща! Скоро 🙂

Stoka

Мнения за прочетеното:

 • 0%
  Супер!
  Супер!
 • 0%
  Хареса ми
  Хареса ми
 • 0%
  Да, ама не...
  Да, ама не...